Setkávání členů 3K platformy v roce 2020

Setkávání členů a partnerů v letošním roce bylo poznamenáno tak, jako celý cestovní ruch v České republice, ale i mimo ni. Valná hromada zasedala 2x, a to v září v Lanškrouně, a v měsíci prosinci formou hlasování per rollam. Mimo to rovněž proběhlo jednání dozorčí rady, fyzicky pouze 1x v Rychnově nad Kněžnou, druhé jednání rady nebylo usnášeníschopné. Jednání správní rady bylo rovněž narušeno nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR, proto proběhla celkem 5x, z toho 3x elektronickou formou. Členové, partneři, TIC, oblastní destinační společnosti z území Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale i obce, které nejsou aktivně zapojeny do činnosti Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, a další jsou pravidelně 4x ročně informováni emailem rozesílaným newsletterem, kde jsou přehledně popsány probíhající aktivity kanceláře DS OHP. Tento newsletter je rovněž veřejnosti dostupný na odkaze https://www.dsohp.cz/newsletter.