O destinační společnosti

Informace pro členy - podklad pro vypracování výkazu

Valná hromada:

Členové sdružení:

Partneři:

Vize společnosti:

„Destinační společnost je komunikační platforma, která spolupracuje s veřejným i soukromým sektorem, se samosprávou a poskytovateli služeb cestovního ruchu, rovněž tak s neziskovými a zájmovými sdruženími, na území turistické oblasti Orlické hory a Podorlicka, a to na bázi dlouhodobé spolupráce, koordinace a kooperace aktérů cestovního ruchu destinace, a zajišťuje udržitelný rozvoj turismu tohoto regionu.

Udržuje stabilní, spokojenou členskou a partnerskou základnu, kterou tvoří zástupci samospráv i podnikatelů, a kterou dle svých možností rozšiřuje. Všichni členové vědí, k čemu destinační společnost slouží, chápou princip společného marketingu, jeho přínos pro region a svou společnost podporují finančně i mentálně.

Je certifikovanou organizací oblastního destinačního managementu a kvalitním partnerem pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Euroregion Glacensis i pro Agenturu Czechtourism včetně zahraničních zastoupení zejména v Polsku a Slovensku. Společnými silami je podporována komunikace image destinace a udržována stabilita značky „Orlické hory a Podorlicko“, její rostoucí pozice na domácím trhu i expanze na blízké zahraniční trhy zejména Polsko. Nadregionální propagace staví na unikátnosti a klíčových produktech destinace, nové a rozpracované produkty cestovního ruchu se dotvářejí do úplného řetězce služeb a jazykových mutací. Společnost se postupně rozvíjí a stabilizuje, má zajištěné dostatečné personální i finanční kapacity, a stává se postupně ekonomicky soběstačnou. Je rozvíjena i její hospodářská činnost. Management naší společnosti se zavazuje k plnění standardu ČSKS.“

Historie

Orlické hory a Podorlicko, zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno 21. dubna 2009 na ustanovující valné hromadě v Letohradě. Od svého vzniku používá toto sdružení přízvisko destinační společnost k vyjádření záměrů ve své činnosti. Těmito záměry jsou podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko, iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího. Tyto činnosti byly zapsány do stanov sdružení.